Рейтинг на учещи организации

През есента на 2016 г., като част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация“, ИПА апробира  онлайн въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?“ Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни териториални администрации в България, като всяка администрация получи доклад с обратна връзка и препоръки. Участието в тази инициатива даде възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Още по-полезна на администрациите беше възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценката, на специална церемония ИПА обяви рейтинг на учещите администрации за 2016 г.

 

Водени от убеждението, че периодичното извършване на такава самооценка ще позволи на администрациите да се сравняват с най-добрите и да бъдат по-успешни в усилията си за организационно усъвършенстване и управление на качеството, от тази година безплатно предоставяме използването на инструмента от всяка администрация, която желае да се самооценява и развива като учеща организация.

 

През 2017 година инициативата е планирана, както следва:

·         До 20.09.2017 г.– изпращане на писма от администрациите за заявяване на желание за самооценка чрез инструмента „Учеща ли е вашата организация?“ В писмата трябва да е посочено лице за контакт (за предпочитане от звеното по човешки ресурси), на което ще бъде изпратена допълнителна информация за организиране на самооценката.

·         01-31.10.2017 г.– извършване на самооценката чрез онлайн въпросник

·         До 20.11.2017 г.– изпращане на доклади до администрациите с обратна връзка за резултатите и препоръки за развитие на климата за учене на работното място

·         До 15.12.2017 г.– обявяване на рейтинг на учещите администрации и награждаване на най-добрите от тях.

Очакваме Вашите писма-заявки (подписани и сканирани) най-късно до 20 септември на следния имейл: g.georgieva@ipa.government.bg.

 

За повече информация:

Гергана Георгиева,

ст. експерт

тел: 02/940-37-61

имейл: g.georgieva@ipa.government.bg

 

Публикации:

Алтернативи на формалното обучение в публичната администрация

 

Видео:

Интервю с Ваня Кастрева, началник на РУО София град, победители по показател Лидерство за 2016 г. 

 

Минали издания:

Рейтинг на учещите организации 2016