Проекти

ИПА има дългогодишен опит в участието и изпълнението на проекти.

През 2016 г., ИПА сключи два договора за безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат на това в периода 2016 - 2018 г. са в процес на изпълнение следните два проекта:

 

 • Проект "Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите"
  За повече информация: ТУК
 • Проект "Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики"
  За повече информация: ТУК

 

През програмен период 2007 - 2013 г. като бенефициент ИПА е изпълнил успешно следните проекти:

 

 • „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на ЕС“,осъществен сфинансовата подкрепа на Оперативна програма оперативен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд;
 • „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“,осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма оперативен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

ИПА е осъществил три проекта по Програма ФАР за изграждане на Института, за обучение на малцинствени групи и за развитие на компетентностите на висши държавни ръководители в периода 2001-2006 година.

 

В качеството си на партньор ИПА е взел участие в следните проекти:

 

 • „Гео  Промотиране“, финансиран от Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013
 • „Трансфер на иновациите в методиките за служители в ЕС: Продължение на съвместните методи за обучение“, финансиран от Оперативна програма оперативен капацитет, Европейски социален фонд;
 • „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство“, финансиран от Оперативна програма оперативен капацитет, Европейски социален фонд;
 • „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС“, финансиран от Оперативна програма оперативен капацитет, Европейски социален фонд.

 


Изтегли портфолио с проекти на ИПА