23 Ноември 2017

Годишна среща на франкофоните в държавната администрация

    „Срещата беше много полезна и професионална!“ „Много добра организация.“ „Поздравления за...
08 Ноември 2017

Проведе се откриваща конференция по проект "Работим за хората"

На 7 ноември в гр. София се проведе откриваща конференция на проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и...
02 Ноември 2017

Обучителни модули по дейност 2, по проект "Работим за хората"

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите...

НАШИТЕ КУРСОВЕ

Курс П-1 Политически анализ

2 дни, 16 учебни часа
Целева група Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация, които имат отговорности по разработване и реализиране на публични политики Описание Курсът има за цел да разясни същността и методологията на политическия анализ и да развие практически умения за осъществяването му при диагностициране и решаване на съществуващи проблеми и провеждане на...

Курс Н-10 Прилагане на новия Закон за концесиите

2 дни, 16 учебни часа
В сътрудничество с дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет   Целева група В този курс се представят целите, структурата и основното съдържание на новия Закон за концесиите. Разясняват се финансово-икономическите елементи на концесията и изискванията за тяхното определяне, етапите на възлагането на концесии, видовете процедури за определяне на...

Курс П-18 Одит на изпълнението на средствата от ЕС

1 ден, 8 учебни часа
В сътрудничество със Сметната палата на Република България Целева група Ръководители и служители на експертни длъжности в централната и териториалната администрация, ангажирани с управлението и контрола на програми и проекти, съфинансирани от ЕС, служители в администрации бенефициенти, външни и вътрешни одитори Описание В курса се разглеждат основните аспекти на одита на изпълнението като...

Курс Е-7 Анализ и визуализация на данни

16 учебни часа
Курсът се провежда в смесена форма на обучение Целева група Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация с функции по разработване на политики и докладване на резултати Описание Курсът цели да развие ключови знания и умения за работата с големи масиви от данни и превръщането им в добре структурирана и разбираема информация, която е подходяща за...

Курс К-1 Компютърни основи (по ECDL)

24 учебни часа (8 часа присъствено обучение и 16 часа онлайн подготовка)
Курсът се провежда в смесена форма на обучение Целева група Курсът е подходящ за служители, които се нуждаят от базови и систематизирани знания за ползване и работа с основите компютърни приложения Описание Този курс представя основните понятия и умения, свързани с използването на компютри, създаването и управлението на файлове, мрежите и сигурността на данните. В обучението се разглеждат добри...

Курс М-8 Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти

1.5 дни, 12 учебни часа
В сътрудничество с Института за икономическа политика Целева група Секретари на общини, IT ръководители на общински администрации, служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с управлението на информация, услуги и работни процеси. Описание В този нов курс се разяснява нормативната уредба и технологичните аспекти на дигиталната трансформация на общинско ниво. Разглеждат се...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2017