18 Юли 2017

Възможности за обучение на държавни служители във Франция

Български държавни служители могат да кандидатстват за есенната сесия на 2017 г. за обучения в...
13 Юли 2017

Видео-лекция за Председателството на Съвета на ЕС

На 26 юни 2017 г. Институтът по публична администрация организира във Френския институт лекция...
06 Юли 2017

Втора част на специализираните обучения от внедряване на CAF

Започна провеждането на втората част на специализираните обучения от внедряване на CAF по...

НАШИТЕ КУРСОВЕ

Курс П-1 Политически анализ

2 дни, 16 учебни часа
Целева група Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация, които имат отговорности по разработване и реализиране на публични политики Описание Курсът има за цел да разясни същността и методологията на политическия анализ и да развие практически умения за осъществяването му при диагностициране и решаване на съществуващи проблеми и провеждане на...

Курс Н-10 Прилагане на новия Закон за концесиите

2 дни, 16 учебни часа
В сътрудничество с дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет   Целева група В този курс се представят целите, структурата и основното съдържание на новия Закон за концесиите. Разясняват се финансово-икономическите елементи на концесията и изискванията за тяхното определяне, етапите на възлагането на концесии, видовете процедури за определяне на...

Курс П-18 Одит на изпълнението на средствата от ЕС

1 ден, 8 учебни часа
В сътрудничество със Сметната палата на Република България Целева група Ръководители и служители на експертни длъжности в централната и териториалната администрация, ангажирани с управлението и контрола на програми и проекти, съфинансирани от ЕС, служители в администрации бенефициенти, външни и вътрешни одитори Описание В курса се разглеждат основните аспекти на одита на изпълнението като...

Курс Е-7 Анализ и визуализация на данни

16 учебни часа
Курсът се провежда в смесена форма на обучение Целева група Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация с функции по разработване на политики и докладване на резултати Описание Курсът цели да развие ключови знания и умения за работата с големи масиви от данни и превръщането им в добре структурирана и разбираема информация, която е подходяща за...

Курс К-1 Компютърни основи (по ECDL)

24 учебни часа (8 часа присъствено обучение и 16 часа онлайн подготовка)
Курсът се провежда в смесена форма на обучение Целева група Курсът е подходящ за служители, които се нуждаят от базови и систематизирани знания за ползване и работа с основите компютърни приложения Описание Този курс представя основните понятия и умения, свързани с използването на компютри, създаването и управлението на файлове, мрежите и сигурността на данните. В обучението се разглеждат добри...

Курс М-8 Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти

1.5 дни, 12 учебни часа
В сътрудничество с Института за икономическа политика Целева група Секретари на общини, IT ръководители на общински администрации, служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с управлението на информация, услуги и работни процеси. Описание В този нов курс се разяснява нормативната уредба и технологичните аспекти на дигиталната трансформация на общинско ниво. Разглеждат се...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2017