Разработени и актуализирани присъствени обучения по дейност 4.1 по проект "Работим за хората"

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 4 "Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива посъвременни обучителни програми в синхрон със стратегическитеприоритети и потребностите на администрацията, поддейност 4.1 "Осъвременяване и фокусиране на каталозите на ИПА с обучителни програми и провеждане на обучения.", Институтът по публична администрация към момента разработи 10 присъствени обучения, част от Каталог 2017 и Каталог 2018.

 

Списък на разработените курсове по Каталог 2017:

 

УМ-14 - Управление на взаимоотношенията с клиентите

Изтеглете материали по темата ТУК

 

УМ-17 - Планиране въз основа на сценарии и в условия на несигурност
Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-1 - Политически анализ
Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-3 - Обществени консултации и работа със заинтересованите страни
Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-14 - Демографската политика в България - от предизвикателства към възможности
Изтеглете материали по темата ТУК
 
П-15 - Социална икономика, социално предприемачество и социални иновации
Изтеглете материали по темата ТУК
 
П-18 - Одит на изпълнението в дейността на администрацията
Изтеглете материали по темата ТУК
 
Е-2 - Оперативна съвместимост и информационна сигурност
Изтеглете материали по темата ТУК
 
М-7 - Специфични умения при работата с граждани от трети страни
Изтеглете материали по темата ТУК
 
 

Списък на разработените курсове по Каталог 2018:

 

УМ-8 - Комуникативни умения
Изтеглете материали по темата ТУК
 
 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.