Условия за участие в обучения

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕТЕ НА ИПА

 

ИПА провежда следните видове обучения:

Задължително обучение за служебно развитие, съгласно чл. 35 от ЗДСл, за:

·       постъпили за първи път на държавна служба (курс ЗО-1)

·       назначени за първи път на ръководна длъжност (курс ЗО-2)

Обучение за професионално развитие (вкл. обучение по поръчка). Курсовете за професионално развитие са структурирани тематично в програми.

 

Всички графици и съобщения, свързани с участието в обучения на ИПА, се изпращат чрез информационната система на Института до лицата за контакт – служители от звената по ЧР, определени от ръководителите на съответните администрации. Тези лица отговарят за поддържането на комуникацията с ИПА и със служителите, които участват в обученията на Института. Администрациите имат ангажимент своевременно да информират ИПА при промяна на лицата за контакт.

I.               Условия за участие в обучение за служебно развитие

·       Заявките за участие в курсовете ЗО-1 и ЗО-2 се изпращат текущо до ИПА по приложения образец, който е публикуван и на интернет страницата на ИПА. Заявките за ЗО-1 и ЗО-2 се изпращат само по електронна поща на адрес: s.ribarska@ipa.government.bg. Заедно с това, лицата за контакт от съответните администрации подават заявките чрез информационната система на ИПА. Подробна инструкция за подаване на заявки за обучение за служебно развитие е публикувана на интернет страницата на ИПА на www.ipa.government.bg.

·      Заявките за ЗО-1 и ЗО-2 следва да се изпращат/подават в едномесечен срок след встъпване в длъжност на служителите, подлежащи на задължително обучение за служебно развитие.

·      Задължителното обучение за назначени за първи път на държавна служба (ЗО-1) включва присъствени и електронни модули. Назначените за първи път на държавна служба могат да участват в присъствените модули по ЗО-1 само след успешно завършване на електронните модули от програмата. Това условие се прилага за всички служители, заявки за които са подадени след 1 март 2017 г. Обучението на заявените преди тази дата участници се провежда само в присъствена форма и по програмата от 2016 г.

·      Всички обучения за служебно развитие са без такса за участие. Командировъчните разходи на участниците са за сметка на съответната администрация.

II.              Условия за участие в обучение за професионално развитие

 

          Подаване на заявки за обучение

Заявките за обучения за професионално развитие, включени в Годишните планове за обучение, се подават само по електронен път два пъти годишно – за съответните периоди на обучение.

Първо, лицата за контакт от съответните администрации въвеждат в информационната система на ИПА необходимите данни за участниците в отделните курсове. След това администрациите извършват дължимото плащане за всяка отделна въведена заявка по курсове за съответния период на обучение. Лицата за контакт в съответните администрации регистрират извършените плащания на дължимите такси за обучение по курсове в информационната система на ИПА. Заявка за участници в един курс се счита за подадена само след като съответната администрация въведе в  информационната система на ИПА сканирано копие на платежно нареждане за преведените такси за обучение.

 

Срокове за подаване на заявки по периоди на обучения:

Периоди на обучения в ИПА

Краен срок за подаване на заявки

Пролетен (15 април – 15 юли)

до 25 март

Есенен (15 септември – 15 декември)

до 25 юли

 

Подробна инструкция за подаване на заявки за обучение за професионално развитие е публикувана на интернет страницата на ИПА на www.ipa.government.bg

 

Изготвяне на график за обучения

Въз основа на подадените заявки ИПА изготвя график за обучение за съответните периоди и чрез информационната система го изпраща на администрациите за информиране на участниците. ИПА си запазва правото да откаже участие в обучение на служители, които не отговарят на определената целева група, като в такива случаи своевременно изпраща на администрациите информация за това с възможност да заменят предложения участник с друг подходящ експерт.

 

Възстановяване на такси за обучение

·       ИПА възстановява на администрациите платени от тях такси за обучение след получаване на писмено предизвестие за невъзможност за участие на конкретни служители. Предизвестието трябва да е получено в срок не по-малко от 7 работни дни преди началото на обучението.

·       ИПА възстановява на администрациите и платените от тях такси за обучение, което се отменя поради независещи от заявителя причини.

 

Защита на личните данни

ИПА е регистриран като администратор на лични данни. Въведените лични данни на участниците в обучения се съхраняват в база данни на Института и се използват само за комуникация с участниците и за изготвяне на обобщени справки за обученията.

 

            Обучения по поръчка

Обученията по поръчка се предлагат с цел удовлетворяване на специфични потребности на администрациите и могат да бъдат:

·       по теми, извън посочените в каталога на ИПА;

·       по теми от каталога на ИПА (без чуждоезикови и ИТ обучения), но с различна продължителност;

·       екипни обучения по теми от УМ-13 до УМ-18 включително.

За такива обучения се изпраща заявка по приложения образец, който е публикуван и на интернет страницата на ИПА – www.ipa.government.bg.

Таксата за участие в обучение по поръчка е 80 лв. на ден за един участник. Тя се плаща след съгласуване на програмата, мястото и други условия за  провеждане на обучението, но не по-малко от 5 работни преди неговото начало.

 

         Е-обучения

Наред с присъствените обучения за професионално развитие, ИПА предлага и електронни курсове, някои от които са в смесена форма – присъствена и електронна. Електронните курсове в Каталога са отбелязани с икона @

·       Заявка за участие в електронен курс се подава по същия начин, както за присъствено обучение за професионално развитие. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписан активен имейл на участника.

·       На посочения в заявката имейл, до два дни преди старта на съответното обучение се изпращат парола, потребителско име и „Ръководство за курсиста“,  необходими за вход и работа с портала за е-обучение на ИПА.

·       Удостоверенията за успешно завършен е-курс се изпращат по пощата след края на обучението.

Адрес на ИПА:

София 1000, ул. Аксаков № 1

Банкова сметка на ИПА: IBAN: BG15BNBG96613100118901

Банка БНБ

BIC: BNBG BGSD

 

За контакти:

 

·       Обща организация на обучението:

Галина Маркова

Тел: 02/940-29-57

e-mail: g.markova@ipa.government.bg

             org@ipa.government.bg

 

  • Координация на обучението за служебно развитие:

Снежанка Рибарска

Тел: 02/940-25-37

e-mail: s.ribarska@ipa.government.bg

 

  • Координация на електронното обучение:

Гергана Георгиева

Тел: 02/940-37-61

e-mail: g.georgieva@ipa.government.bg