Важно

На 31.07.2015 г. на всички администрации с е-поща е изпратен график за обученията на ИПА за периода септември-декември 2015 г. Администрации, които не са получили график, могат да съобщят за това на тел.: 02/940 25 56 или 02/940 29 57 и на e-mail: v.rizova@ipa.government.bg

Новини

24 Август 2015

Електронен бюлетин на ИПА

В секция Публикации е публикуван първи брой на електронния бюлетин на ИПА. Бюлет
21 Август 2015

Нови издания на ИПА

Излязоха от печат четири нови издания на ИПА, представящи резултати от изследван
  •  
  • 1 of 45

Публикации

Каталог програми за обучение 2015

Европейски практики в доброто управление и административната дейност

Ефективност на новата система за заплащане и оценка на изпълнението

Административно обслужване на населението в България

Изследване на тема: Отворени данни и прозрачно управление

Какво представляват "големите данни"?

Европейски практики в доброто управление и административната дейност
Ефективност на новата система за заплащане и оценка на изпълнението
Административно обслужване на населението в България
Изследване на тема: Отворени данни и прозрачно управление
Какво представляват "големите данни"?

НАШИТЕ КУРСОВЕ

ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

2 дни, 16 учебни часа
Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на информация, услуги и работни процеси. Цел на обучението:
• да се изградят...

КАК ДА МОТИВИРАМЕ ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НАСЛУЖИТЕЛИТЕ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации. Цели на обучението:
• да се изградят и подобрят уменията за взаимодействие и работа в екип;
• да се отчетат...

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ: ОТ ПОДГОТОВКА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители, ангажирани с разработването на интегриранитепланове за градско развитие. Цели на обучението:
• да анализира проектите в интегрираните планове за...

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ (за юристи)

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,осъществяващи правоприлагаща дейност. Цели на обучението: • да задълбочи знанията и разбиранията на юристите...

ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТААДМИНИСТРАЦИЯ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: служители с ръководни функции, отговарящи за планирането на организациятана мерките за противодействие и превенция на корупцията в централната и териториалнатаадминистрации. Цели...

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

2,5 дни , 20 учебни часа
Предназначен за: служители от дирекции и отдели, занимаващи се с обществени поръчки. Цели на обучението:
• да се анализират въпросите, свързани с ефективната подготовка на обществените поръчки...

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМНИ БЮДЖЕТИ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и експерти, които провеждат публичните политики чрез средносрочни програми Цел на обучението:
• да се представи програмата като инструмент за постигане на...

ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи)

1,5 дни, 12 учебни часа.
Аналогична програма за обучение/ПП-6.1/, но във вариант, адаптиран за неюристи.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 ден, 8 учебни часа
Предназначен за: висши ръководители от централната и териториалната администрации Цели на обучението:
• запознаване с концепцията за комплексно административно обслужване;
• разкриване на...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2015