Важно

На 17 февруари 2016 г., от 10.00 до 12.00 ч., в Националния институт по правосъдието ще се проведе среща с ръководители и експерти от звената по човешки ресурси в администрацията. Срещата се организира от ИПА във връзка с изготвянето на Годишните планове за обучение и новата система за онлайн заявки на обучения в Института. Желаещите да участват в срещата, трябва да се регистрират най-късно до 10 февруари чрез интернет страницата на ИПА. За повече информация: Диана Енева, тел. 02/940 25 59, e-mail: d.eneva@ipa.government.bg Местата за участие са ограничени до 1 представител от институция. 

Новини

21 Януари 2016

Публикуван е новият Каталог 2016 за обучения в държавната администрация

Под надслов „Насърчаваме доброто управление“,  Институтът по публична администра
21 Януари 2016

Проект на Постановление на Министерския съвет за Устройствен правилник на Института по публична администрация /ИПА/

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен п
11 Декември 2015

Годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от Европейския съюз

На 8-ми декември 2015 г. Институтът по публична администрация организира Годишна
  •  
  • 1 of 35

Публикации

Каталог програми за обучение 2016

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (нормативна рамка и съдебна практика)

Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми

МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (нормативна рамка и съдебна практика)
Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми
МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАШИТЕ КУРСОВЕ

ОТВОРЕНИ ДАННИ В УПРАВЛЕНИЕТО

1 дeн, 8 учебни часа
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности на централната и териториалната администрация и представители на организациите от обществения сектор от обхвата на Закона за достъп до...

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ВНЕДРЯВАНЕ НА CAF

2 дни, 16 учебни часа
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности с функции по управление и организация на работата в администрацията, стратегическо управление, управление на качеството, управление на...

ИНТЕЛИГЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ. ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД

12 учебни часа
Целева група:   Секретари на общини, ИТ ръководители на общински администрации.   Описание:   Първите умни градове: Хейвън, Чикаго – САЩ; Лион – Франция; Лондон – Великобритания; Фуджияма – Япония....

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (въвеждащо обучение)

1,5 дни, 12 учебни часа
Целева група:   Новопостъпили служители, пряко ангажирани в процеса на възлагане на обществени поръчки и служители, които нямат необходимите базови познания и опит в областта на обществените поръчки...

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

2 дни , 16 учебни часа
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности в териториалната администрация, ангажирани с управлението и разпореждането с общинска собственост.
 
Описание:   В този курс се...

СЪЩНОСТ НА ИНВЕСТИРАНЕТО И НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

3 дни, 24 учебни часа
Целева група:   Служители на експертни длъжности, които участват в оценките и изпълнението на инвестиционната дейност – за проекти, финансирани както от ЕСИФ, така и чрез държавни инвестиционни заеми...

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – МОДУЛЕН КУРС

3,5 дни, 28 учебни часа.
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности, участващи в процесите на разработване на политики и нормативни актове.
 
Описание:   Този курс е практическо въведение в...

СТРАТЕГИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

1,5 дни, 12 учебни часа
Целева група:   Ръководители от централната и териториалната администрация
 
Описание:   В курса се разглеждат различни управленски стилове, проявени в конкретни ситуации, характеристиките...

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС

2 дни, 14 учебни часа
Целева група:   Ръководители и служители на експертни длъжности.
 
 Описание:   Курсът цели да задълбочи и систематизира знанията на държавните служители по отношение на процеса на вземане...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2015